Partner.al kërkon Financier/e për Filialin Fier për një kompani shumë të suksesshme e cila që operon në të gjithë Shqipërinë në fushen e distribucionit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Rregjistrimi i gjithë veprimeve të aktivitetit në sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor;
 • Përgatitja e raporteve periodike, analizave financiare si dhe cdo dokumentacioni tjetër;
 • Hartimi i raporte mujore sipas legjislacionit shqiptar dhe kërkesave të kompanisë;
 • Përgatitja e pasqyrave financiare në fund të muajit, analiza shitjes, cash flow, analiza kostosh etj; Përgjegjës për hartimin, ndjekjen dhe kontrollin e të gjitha procedurave financiare të kompanisë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar Arsimin e Lartë në profilin Financë/Kontabilitet;
 • Të ketë njohuri te cilat ti kete praktikuar mbi Kontabilitetin dhe Raportimin Finaciar, Analizen Financiare, Kontabilitetin e Kostos etj;
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 3 vit në pozicion të ngjashem;
 • Njohuri shumë të mira të programeve financiare, përben avantazh njohja e programit “Microsoft Dynamics Navision ”;
 • Aftesi shumë të mira organizative dhe analitike;
 • Të njohë gjuhën angleze (gjuhë të tjera përbëjnë avantazh).
 • Vendbanimi: Fier

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar
CV-in në adresën e mëposhtme:
rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga
Partner.al.

Add Comment