Partner.al kërkon një Teknik të specializuar për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Riparon në kohë frigoriferët dhe impjantet ftohëse-ngrohëse.
 • Menaxhon mirë pjesët e këmbimit për riparimin e frigoriferëve dhe impjanteve ftohës-ngrohës.
 • Raporton në mënyrë javore për të gjitha riparimet e bëra.
 • Riparon dhe përgatit për tregun të gjithë frigoriferët sezonal të kthyer në magazinën.
 •  Regjistron frigoriferët dhe impjantet ftohës-ngrohës të reja dhe i përgatit ato për ti shpërndarë në treg.
 • Raporton riparimet e defekteve te frigoriferët dhe impjantet ftohëse-ngrohëse te cilat janë raportuara nga forca e shitjes.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim profesional në elektrike.
 •  Përvoja e mëparshme në të njëjtën fushë.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Aftësi për të punuar në grup.
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment