Partner.al kërkon një Supervizor/e Shitjesh për zonën e Jugut,për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Prezantimi dhe reklamimi I produkteve, gjatë takimeve të organizuara me klientët;
 • Merr porositë tek klientët ekzistues dhe i informon për produktet që kompania ofron;
 •  Identifikimi I klientëve potencial dhe të rinj, me qëllim përmbushjen e objektivave
  të përcaktuara;
 • Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me klientët e Kompanisë, me qëllim rritjen e
  cilësisë së shërbimit;
 • Ndërtimi dhe plotësimi i detajuar i databazës për pikat e shitjes;
 • Viziton pikat e shitjes të zonës që mbulon sipas programit ditor;
 • Prezanton në menyrë profesionale markat që kompania tregton;
 • Respekton cmimet e vendosura nga kompania;
 •  Përgatit planin ditor dhe raporton tek supervizori i tij;
 • Përgatit analiza mujore për shitjet mujore duke u bazuar në target-in e tij.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë arsim të lartë ose i mesëm (Diploma universitare përbën avantazh);
 •  Eksperienca e ngjashme së paku 2 vite, përbën avantazh;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup;
 • Të posedojë leje drejtimi te kategorisë B;
 • Të ketë njohuri të mira të programit MC Office;
 • Përbën avantazh njohuria në përdorimin e programeve financiare.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment