Partner.al kërkon një Audit I Brendshëm në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Analizon çdo departament të shoqerisë, veçanërisht Departamentin e Financës;
 • Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet, proçedurat dhe politikat e shoqerisë;
 • Zhvillon dhe menaxhon sistemin e informatizuar të regjistrimit dhe raportimit të auditit të brendshëm;
 • Kryen kontrolle dhe verifikime të proçedurave të ndjekura gjatë proçeseve të punës , përpilon raportet përkatëse dhe ben sugjerime;
 • Bashkerendon dhe menaxhon angazhimin e departamenteve apo punonjësve përkates ne proçesin e kryerjes së auditimit të brendshëm;
 • Mbledh, analizon dhe vlerëson të dhënat e siguruara gjatë proçesit të auditimit dhe përpilon raporte informative për drejtuesit e shoqerisë;
 • Ndjek dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të auditimeve të mëparshme, të miratuara nga Drejtuesit.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Diplome Universitare e Fakultetit Ekonomik, preferohet dega Financë -Kontabilitet;
 • Eksperiencë rreth 10 vjeçare në Auditim, avantazh eksperienca në FMCG;
 • Njohës shume i/e mirë i legjislacionit financiar/tatimor;
 • Aftësi të spikatura analitike dhe raportimi;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Përdorues shumë i/e mire i Programeve financiare dhe MS Office.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment