Partner.al kërkon një Category Manager në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zgjedh dhe zbaton strategjinë për kategorinë sipas politikës së kompanisë;
 • Rendit dhe studion linjat e plota të produkteve, duke i njohur shumë mirë ato;
 •  Negocion për kosto më të favorshme të produkteve dhe siguron që furnizuesit  të kenë çmimet më të lira në treg;
 • Analizon konkurrencën në treg dhe gamën e produkteve sipas kategorive;
 •  Organizon aktivitete promovuese në bashkëpunim me furnizuesit për planin promovues;
 •  Implementon planin promovues në bashkëpunim me departamentin e marketingut dhe shitjeve;
 •  Referuar buxheti të kompanisë përgatit planin e punës për kategorinë;
 •  I kushton vëmendje planit të organizimit të produkteve në raftet;
 •  Bashkëvepron me furnizuesit për të siguruar disponueshmërinë e produkteve, planifikimin e shpërndarjes dhe për të zgjidhur problemet me çmimet ose ndonjë çështje tjetër;
 • Zhvillon dhe zbaton planet e biznesit për furnitorët dhe përcakton objektiva specifikë për performancën e furnitorëve;
 • Harton të gjitha termat e kontratës dhe i shpërndan në departamentet përkatëse (p.sh. Departamenti i Financave – termat e pagesës, shpërblimet, etj), Logjistika- kushtet e shpërndarjes; Marketingu-planet promovuese etj;
 • Punon me menaxherët e departamentit të shitjes HoReCa për tu azhurnuar në lidhje me trendet dhe nevojat e dyqaneve;
 • Analizon raporte për të përcaktuar shitjet përmes tarifave dhe marrë vendimin e duhur për kategorinë;
 • Përgjegjës për të gjitha dokumentet dhe regjistrimet që i përkasin kategorisë.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet master në degët, Administrim Biznesi / Marketingu ose Financa;
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në pozicion të ngjashëm;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me gojë dhe me shkrim të gjuhës angleze;
 • Njohuri shumë të mira të programit Microsoft Office;
 •  Aftësi të shkëlqyera organizative dhe koordinuese;
 • Aftësi për t’u njohur me shpejtësi në situata të reja;
 • Aftësia për të ruajtur konfidencialitetin.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment