Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës;
 • Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që përkojnë me objektivat e miratuara të kompanisë;
 • Kryen studim tregu  sipas planeve strategjike që kompania ka dhe direktivave që merr nga drejtuesit;
 • Harton dhe analizon fushatat e marketingut sipasë stategjisë së kompanisë;
 • Zbaton planin e veprimit dhe programet për të identifikuar targete specifike/ klientë të rinj dhe zhvillon mënyrën e kontaktit me ta;
 • Përgatit dhe zbaton strategjinë e komunikimit për mediat online, mediat vizive si dhe fushatat outdoor sipas një kalendari të përcaktuar dhe bën monitorimin periodik të ecurisë;
 • Implementimin e aktiviteteve të marketingut brenda buxhetit dhe në cilesinë e kërkuar;
 • Përgatit dhe dorëzon raporte periodike në lidhje me efektivitetin e fushatave por edhe mbi planin personal të punës;
 • Promovon imazhin e kompanisë duke krijuar kontakte me partnerë strategjik si media, bashkëpunëtorët dhe klient të mundshëm;
 • Bashkëpunon ngushtë me ekipin e shitjeve si dhe departamentet e tjera brënda kompanisë, në mënyre që të përmbushin sëbashku objektivat e kërkuar.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë në Marketing/Administrim Biznesi apo profile të ngjashme;
 • Eksperiencë e mëparshme në Marketing FMCG, Distribucion, Retail;
 • E preferueshme është të ketë kualifikime dhe trajnime në fushën e Marketingut;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, ndërtimi i marrëdhënieve të sukseshme me klientët;
 • Aftësi shumë të mira kreativiteti dhe prezantimi;
 • Njohje shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Të disponojë leje drejtimi të kategorisë B;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment