Partner.al kërkon një Drejtor Operacional në Tiranë, për një kompani e cila operon në platformën e mësimdhënies online.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e strukturës online të mësimdhenies;
 • Përgjegjës për drejtimin e stafit, ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive për gjithësecilin;
 • Përgjegjës për koordinimin dhe menaxhimin e aktiviteteve në fushën e mësimdhënies, konsulencës, dhe regjistrimit të video mësimore;
 • Përgjegjës për monitorimin dhe zbatimit e të gjitha aktiviteteve të planifikuara duke respektuar afatet kohore dhe buxhetin;
 • Përgatit raporte periodike (raporte progresi dhe financiare) si dhe menaxhon kontratat me palët e treta të kompanisë;
 • Raporton pranë bordit drejtues në lidhje me aspektet menaxhuese, teknike dhe administrative të proçesit të punës;
 • Monitoron progresin e punës, analizon situatat, identifikon problemet që mund të lindin duke  ndërmarrë masat e duhura;
 • Kryen analizën dhe menaxhimin e riskut;
 • Delegon detyrat dhe përgjegjësitë tek stafi që drejton;
 • Siguron që standartet dhe nevojat për zbatimin e projekteve të jenë plotësuar;
 • Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i delegohen nga bordi drejtues.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë aftësi të shkëlqyera drejtuese dhe organizative;
 • Të ketë njohuri mbi rregulloret e fushës së mësimdhënies;
 • Të jetë i apasionuar për motion graphic, technology , dhe e-learning;
 • Njohuri të dëshmuara për matjet e vlerësimit të performancës në një mjedis pune;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese ndërpersonale në të shkruara dhe të folur;
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës Anglisht (gjuhë të tjera përbëjnë avantazh);
 • Eksperiencë pune minimumi 5 vjet në fusha të ngjashme;
 • Njohuri të mira në fushën e teknologjisë.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment