Partner.al kërkon një Inxhinier Ndërtimi , për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 26 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 •  Shqyrton vlefshmërine e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar;
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullsi;
 • Njohuri ne zbërthimin e projekteve te ndërtimeve civile dhe infrastrukturës rrugore
 •  Zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eprorët për diskutim apo miratim;
 • Zbaton të gjithë metodologjinë e ndërtimit si dhe jep rekomandimet e nevojshme për opsionet më të mira drejtuesit për realizimin e grafikut të punimeve;
 • Bën ndjekjen dhe monitorimin e punës sipas nënkontraktorëve, grupeve të punës apo individëve që punojnë në objekt;
 • Mban përgjegjësi për zbatimin e punimeve në përputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standartet;
 •  Të organizojë dhe koordinojë proceset e punës në zbatim;
 • Të jetë ndjekës shumë i mirë dhe zbatues me përpikmëri i rregullave të sistemit teknik.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar Universitetin e Inxhinierisë së Ndërtimit;
 •  Minimumi 2 vjet eksperiencë pune në këtë profil;
 •  Të ketë njohuri shumë të mirë mbi programet bazë dhe Autocad;
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive me të gjitha nivelet e organizatës;
 • Aftësi të menaxhimit të kohës dhe probematikave të punës;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, supervizimi;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment