Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e ndërtimit dhe konsulencës.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes;
 • Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik;
 • Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes;
 • Kontrolli i detyrimeve ndaj furnitorëve;
 • Përgatitja e raporteve të detajuara mujore të shpenzimeve & të ardhurave të realizuara;
 • Rakordime me bankat;
 • Përgatitja e listëpagesave mujore;
 • Përgatitja dhe deklarimi i detyrimeve tatimore në sistemin e-filing;
 • Regjistrimi në kontabilitet i gjithë transaksioneve financiare, referuar Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit 1-14;
 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore;
 • Kryerja e çdo veprimi tjetër të nevojshëm brenda fushës së financës.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet master pranë Fakultetit të Ekonomisë, me mesatare mbi 8 (vërtetuar me kopje të diplomës dhe listë notash);
 • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet si specialiste finance, e preferueshme në fushën e ndërtimit;
 • Të ketë eksperiencë në deklarimet tatimore dhe mbajtjen e kontabilitetit;
 • Të përdorë shumë mirë programin e kontabilitetit Alpha Business dhe Bilanc;
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën Angleze;
 • Të njohë dhe perdorë shumë mirë paketën Office;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment