Partner.al kërkon një Asistente Administrative në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Kryen kontrolle dhe krijon kontakte të shpeshta me stafin;
 • Kontrollon list prezencën e stafit në oraret e duhura;
 • Asiston në ndjekjen e procedurave të Burimeve Njerezore;
 • Ndjek të gjitha etapat e procedures së rekrutimit;
 • Mbështet dhe raporton problematikat e stafit administrativ dhe grupet e ndryshme të punës tek eprorët;
 • Ploteson çdo muaj regjistrin e punonjësve;
 • Azhornon të dhënat e punonjësve në sistem si dhe dosjen personale të gjithsecilit;
 • Kontrollon dhe raporton çdo shpenzim mujor të kompanisë;
 • Koordinon aktivitete të ndryshme me stafin;
 • Kujdeset për plotesimin e dosjes së personelit të ri, për hapjen e userit, dhënien në përdorim të aseteve, duke i përcjell me procesverbalet përkatëse si dhe duke i ruajtur në formë elektronike;
 • Plotëson dokumentat e largimit të punonjësve;
 • Bën njoftimet përkatëse për punonjësit e rinj në rrjetet sociale dhe portalet e punës;
 • Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë;
 • Mirëmban rrjetet sociale të kompanisë;
 • Përgjegjëse për marrjen dhe shpërndarjen me efikasitet të emaileve dhe postës së brendshme në departamentet përkatëse;
 • Përgjegjëse për përgatitjen e raporteve analitike të rekrutimit dhe të dokumentuara për çdo department të kompanisë;
 • Merr pjesë në hartimin dhe përgatitjen e raporteve financiare dhe administrative;
 • Raporton te administratori në mënyrë të detajuar ecurinë e punës ditore.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare,niveli barchelor preferohet në një nga degët e Fakultetit Ekonomik;
 • Të paktën dy vite eksperiencë pune si asistente personale e një administratori;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office  (sidomos excel);
 • Të zotërojë shkëlqyeshëm  gjuhen angleze dhe italiane (të shkruar dhe të folur);
 • Të ketë aftësi shumë të mira për zgjidhjen e situatave të ndryshme me efikasitet;
 • Të jetë e paraqitshme, e komunikueshme dhe e sjellshme;
 • Të jetë korrekte në zbatimin e detyrave që i ngarkohen;
 • E preferueshme është të zotëroj programe financiare;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni subject në momentin që do të aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment