All Posts

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për gjenerimin…

Read more

Asistente Finance

Asistente Finance

Partner.al kërkon një Asistente Finance në Tiranë, për një klient i cili operon në importin e bimëve dekorative. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kujdeset për ҫështjet administrative të zyrës; Organizon takimet në kohë dhe me përpikmëri; Asiston në përgatitjen e dokumentacionit dhe materialeve të nevojshme; Përpunon dhe rregjistron dokumentacionion e plotë të veprimtarisë së magazinave, fletë- hyrjet dhe fletë-daljet si dhe ndjek…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve, parketeve, produkteve hidrosanitare Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat…

Read more

Shitës/e në Showroom

Shitës/e në Showroom

Partner.al kërkon Shitës/e në Showroom ne Tirane, për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për shitjet në Showroom; Të ndjekë…

Read more

Sales Representative B2B

Sales Representative B2B

Partner.al kërkon një Sales Representative B2B në Tiranë, për një kompani lider ne tregun ndërkombëtar të produkteve IT, mobile dhe elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Prezantimi i produkteve & shërbimeve tek klientët ekzistues dhe potencial; Menaxhimi i ciklit të shitjeve, kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Montues Mobiljesh

Montues Mobiljesh

Partner.al kërkon një Montues Mobiljesh në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë; Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre; Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;…

Read more