financier

Operator/e Finance, Korçë

Operator/e Finance, Korçë

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Regjistrim i faturave të blerjes dhe shites, rakordimi me qëndrat e të ardhurave; Regjistrim i arkës; Njeh klientet dhe ka informacion mbi porositë; Sistemim dokumentacioni; Detyra të tjera sipas rastit; Qëndrim në showroom dhe sistemimin e tij;…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin; Merr…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të verës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Merr pjesë në auditimet financiare; Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;…

Read more

Operator/e Finance

Operator/e Finance

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator Partner.al kërkon një Loan and Merchant Operator në Tiranë, për një kompani të sukesseshme që operon në fushën e Booking.  Kualifikimet/Kërkesat: Nivel i avancuar i gjuhës angleze; Aftesi të mira në marketing dhe shitje; Eksperienca përbën avantazh; Njohuri bazë nga fusha e financës dhe ekonomisë. Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon Financier/e për Filialin Fier për një kompani shumë të suksesshme e cila që operon në të gjithë Shqipërinë në fushen e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Rregjistrimi i gjithë veprimeve të aktivitetit në sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor; Përgatitja e raporteve periodike, analizave financiare si dhe cdo dokumentacioni tjetër; Hartimi i raporte mujore sipas legjislacionit shqiptar dhe kërkesave…

Read more

Financier/e

Financier/e

Financier/e Partner.al kërkon Financier/e për një kompani e cila që operon në fushen e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Rregjistrimi i gjithë veprimeve të aktivitetit në sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor; Përgatitja e raporteve periodike, analizave financiare si dhe cdo dokumentacioni tjetër; Hartimi i raporte mujore sipas legjislacionit shqiptar dhe kërkesave të kompanisë; Përgatitja e pasqyrave financiare në fund të…

Read more