training

Team Building

Team Building

Group work can be described as an attempt by a group to reach a common purpose. This training will help your employees understand group work and focus on concrete actions that increase performance and bring high scores to each individual. The module is built based on field exercises.

Read more

Marketing in Social Media

Marketing in Social Media

We live in the digital era where social media have created marketing challenges. Companies are puzzled by this new phenomenon which requires a new dynamic and approach. In this training the participants will gain knowledge and skills for managing and creating a strategy in social media including blogs, podcasts and posts, as well as their effective use. Introducing the most…

Read more

Selling by phone

Selling by phone

The phone conversation is a part of the selling process, weather we want to contact a client, set up a meeting or close a deal. This training consists in passing the barriers of a cold call, you'll learn step by step how to structure a proper phone call so you can upgrade the sales for your business. At the end…

Read more

Effective Communication

Komunikimi Efektiv ështe një trajnim një ditor i cili fokusohet në zhvillimin e aftësive komunikuese. Ky trajnim është i vlefshëm për të gjithë individët që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë ndërpersonale dhe të ndërtojnë raporte të mira me eprorët, vartësit  kolegët e tyre.Trajnimi mbulon strategjitë më efektive të komunikimit për të rritur mirëkuptimin dhe komunikimin në ambjentin e punës. Në përfundim…

Read more

Customer Service on Sale

This module teaches participants the standards in the service as well as the impact that the service has on customers. Participants will learn how to create a unique image for the company and how to focus on customer needs. At the end of this training participants will be able to: Distinguish bad, good, and excellent customer service; Learn the basics…

Read more

Basics of Retail Sales

Basics of Retail Sales

Ky modul është i dizenjuar për të gjithë punonjësit të cilët  punojnë në industrinë e “Retail”.  Moduli është strukturues dhe pjesëmarrësit në përfundim të tij  do të mësojnë kuptimin e vërtet të rolit të shitësit si dhe teknikat më të suksshme të shitjes. Trajnimi ka si qëllim t’ju përgatisë për elementet më të kërkuar të industrisë dhe t’ju ndihmoj të…

Read more

Selling to Distribution

Selling to Distribution

This training module is suitable for Sales Managers, Sales Supervisors Field retailers. It trains participants on the elements of organization and management sales, management of important clients, planning, running control. Module offers and knowledge on merchandising standards that can be applied very simply. At the end of this training participants will be able to: Reorganize the sales process and develop…

Read more

B2B sale

B2B sale

This training will provide you with a wide range of tools and sales techniques that will make you Learn how to be confident in a business deal. Sales training will enable you how to develop a long-term and stable relationship with potential clients and You will learn how to build a sales team, how to get the result desired by…

Read more

Negotiating on Sale

This training teaches participants how to take control of a negotiating situation by being ensuring that the results they will receive are of value to the business. The training is interactive and allow participants to be more strident and strategic in the process of negotiation. Combines presentation with group and individual exercises. At the end of the training the participants…

Read more