vacancies

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   •Zbaton planet e marketingut për marken duke gjetur menyra specifike pozicionimi në treg me qellim përmiresimin e prezencës dhe vizibilitetit të markës. •Sigurohet që të gjitha aspektet e marketingut dhe aktiviteteve të produktit…

Read more

Përgjegjës/Administrator Automjetesh

Përgjegjës/Administrator Automjetesh

Partner.al kërkon një Përgjegjës/Administrator Automjetesh në Tiranë,për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Mbajtja në  gjëndje pune të  mjeteve motorike nëpermjet inspektimeve dhe testimeve të automjeteve dhe mjeteve të  tjera motorike ose jo; Kompletimi i preventivit te mirëmbajtjes si p.sh, probleme motorike, nderrimi i vajit, i…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë,për një klient i cili zhvillon aktivitetin në fushën e shtypit komercial dhe botimeve të ndryshme prej 10 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj;  Regjistrimi  i faturave të blerjeve dhe shitjeve, rakordimi i të ardhurave;  Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi në lidhje…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut dhe Juglindje

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut dhe Juglindje

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugu dhe Juglindje për një klient të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për…

Read more

Menaxher Supermarketi Lezhë

Menaxher Supermarketi Lezhë

Partner.al kërkon një Menaxher Supermarketi Lezhë, për një klient i cili operon në fushën e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon operacionet në dyqan në përputhje me procedurat. • Pergjegjes per trajnimin e stafit të angazhuar në dyqan. • Kontrollon implementimin e proceseve në operacionet e dyqanit. • Organizon grafikun e punës së personelit sipas nevojave të dyqanit. Kontrollon oraret…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B, për një klient i cili operon në fushën e shërbimeve të Burimeve Njerëzore. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial; Përmbush takime të…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës, për një klient i cili operon në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës, për një klient i cili distribuon Verë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve…

Read more

Inxhinier Elektrik

Inxhinier Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjes i Asistences Teknike dhe Mirëmbajtjes; Monitorimin e punës së stafit të teknikeve që ka nën përgjegjesi; Kryerjen e kontrolleve të paisjeve para dërgimit të klienti; Bashkëpunon me Departamentin e Shitjeve…

Read more