Effective Communication

Komunikimi Efektiv ështe një trajnim një ditor i cili fokusohet në zhvillimin e aftësive komunikuese. Ky trajnim është i vlefshëm për të gjithë individët që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë ndërpersonale dhe të ndërtojnë raporte të mira me eprorët, vartësit  kolegët e tyre.Trajnimi mbulon strategjitë më efektive të komunikimit për të rritur mirëkuptimin dhe komunikimin në ambjentin e punës.

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit  të jeni në gjëndje të:

  • Të njihen me rëndësinë dhe fuqinë e komunikimit në punë dhe jetë;
  • Të njihen me stilet e ndryshme të komunikimit dhe si të përmiresojnë komunikimin personal në mënyrë që të ndërtohet mirëkuptimi dhe raporti me të tjerët;
  • Të reflektojnë mbi metoda të ndryshme komunikimi dhe të vendosin se cila është më e pershtatshmja në situata të caktuara;
  • Të mësojnë mënyrat e duhura të transmetimit të mesazhit në menyrë që të kuptohet sa më qartë nga marrësi.

Add Comment