Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të verës.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore;
 • Përgatitja e bilanceve;
 • Proceson fatura;
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme;
 • Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare;
 • Përgatit raporte financiare;
 • Merr pjesë në auditimet financiare;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;
 • Asiston në përgatitjen e buxhetit;
 • Rishikon zbatimin e politikave financiare.
 • Mbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Financë Kontabilitet;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Njohuri mbi programet financiare;
 • Aftësi kalkuluese dhe analitike të mira;
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment