Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë,për një klient i cili zhvillon aktivitetin në fushën e shtypit komercial dhe botimeve të ndryshme prej 10 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën
  përgjegjësinë e tij/saj;
 •  Regjistrimi  i faturave të blerjeve dhe shitjeve, rakordimi i të ardhurave;
 •  Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi në lidhje me levizjet e artikujve dhe
  materialeve dhe inventarizimi;
 • Kontroll i detajuar i të ardhurave dhe shpenzimeve të kompanisë dhe analizë sipas njësive;
 •  Përgatitja në mënyrë periodike e raporteve financiare për shoqerinë;
 • Njeh klientët dhe rakordon ndjekejen e dibitorëve;
 • Ndjekjen dhe monitorimin e marëdhënieve me furnitorët e shoqërisë dhe kryerjen e
  rakordimeve në mënyrë periodike.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 •  Të ketë Diplomë Universitare në Shkencat Ekonomike; preferohet në Financë-Kontabilitet.
 • Përqëndrim të lartë gjatë kryerjes së detyrave dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Aftësi për të shqyrtuar dhe përpunuar saktësisht të dhënat;
 • Te ketë minimumi 3 vite eksperiencë;
 •  Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe në përdorimin e programeve financiare;
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment