Partner.al kërkon një Përgjegjës/Administrator Automjetesh në Tiranë,për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Mbajtja në  gjëndje pune të  mjeteve motorike nëpermjet inspektimeve dhe testimeve të
  automjeteve dhe mjeteve të  tjera motorike ose jo;
 • Kompletimi i preventivit te mirëmbajtjes si p.sh, probleme motorike, nderrimi i vajit, i gomave etj, zëvëndesimi i filtrave;
 • Mban mjetet në  gjëndje funksionale duke mbledhur ankesat për problematikat e mundshme të
  lidhura me funksionimin e automjeteve apo mjeteve të  tjera motorike; duke ndjekur inspektime,
  riparime të pjesëve motorrike, riparime mekanike dhe keqfunksionime të sistemit elektrik;
  nderrimi i pjeseve te kembimit; etj.
 • Verifikon shërbimin e automjeteve dhe mjeteve të tjera motorike duke kryer testime dhe
  kontrolle të sistemit;
 •  Mban përgjegjesi për permbushjen e kërkesave teknike duke testuar pjesët motorrike, sigurinë
  dhe kontrollet standarde të oksidimit të pjesëve të këmbimit;
 • Mirëmban fizikisht automjetet dhe mjetet e tjera motorike, duke u kujdesur për
  pastrimin/larjen/lyerjen e tyre.
 • Kryen raportime periodike në lidhje me gjëndjen e përgjithshme teknike të automjeteve, si dhe
  evidentimin e problematikave të lidhura me to;
 • Kujdeset për pajisjen me të gjithë dokumentacionin e nevojshem për daljen ne qarkullim te
  mjeteve ne ngarkim te tij;
 • Kryen procedurat për furnizimin me karburant të mjeteve në ngarkim të tij.
 • Pergatit raport mujore për Tabelën e “km” të mjeteve, Gjëndjen e karburantit të rakorduar, Listën e mjeteve &amp, Gjendjen teknike të mjeteve, Normat e përditesuara të konsumit të mjeteve, Tabelen mujore të konsumit të mjeteve sipas koefiçentëve të Shoqërise, Inventarin e ofiçinës.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm me profil mekanik, preferohet Diplomë Universitare
  në Inxhinieri mekanike;
 • Minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Aftesi shume të mira në përdorimin e paketes Office.
 • Aftësi të menaxhimit të kohës dhe probematikave të punës.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment