Partner.al kërkon një Menaxher Bari, për një Cocktail Bar në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Percakton objektivat dhe synimet e barit duke identifikuar nevojat, duke përzgjedhur, trajnuar stafin, dhe vlerësuar perfomancen ne punën e tyre;
 • I komunikon stafit detyrat dhe përgjegjësite në lidhje me punën për të përmbushur objektivat e caktuara;
 •  Planifikon buxhetin duke vlerësuar risqet dhe shpenzimet e barit;
 • Ndjekjen e procesit te furnizimeve dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve me furnitorët;
 • Inkurajon klientët për të organizuar festa dhe evente në ambjentet e barit;
 • Planifikon dhe organizon aktivitete të ndryshme promocionale;
 • Monitoron dhe mirëmban ambientet e bar-it si dhe shërbimet e ofruara;
 • Kujdeset të mbajë një ambient pune të sigurt, të pastër, të shëndetshëm dhe cilësor;
 • Komunikon në mënyrë profesionale me stafin duke organizuar takime të rregullta;
 • Raporton rregullisht në lidhje me ecurinë e punës pranë Menaxherit të Përgjithshëm;

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë,e preferueshme është në profilin menaxhim biznesi/ marketing.
 • Përvojë e mëparshme në menaxhim baresh jo më pak se 3 vjet;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe Italiane;
 • Aftësi drejtuese, udhëheqëse, organizative dhe vendimmarrëse;
 • Aftesi shume të mira komunikuese;
 • Integritet, dhe besueshmëri profesionale;
 • Përgjegjshmëri dhe qëndrim korrekt me stafin.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment