Partner.al kërkon një Shef/e Finance në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës;
 • Të njohë shumë mirë programet financiare Alpha dhe Financa 5;
 • Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare;
 • Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit;
 • Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të ardhurave & shpenzimeve, mirëmbajtjen e llogarive;
 • Kontrollon përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e perfitimeve për stafin;
 • Siguron që të dhënat janë mbajtur në përputhje me standardet e pranuara të auditimit;
 • Analizon kontrollin e kostos dhe shpenzimet;
 • Përgjegjëse per pasqyrat financiare, listëpagesat, deklarimin e taxave;
 • Përgjegjëse për organizimin dhe përgatitjen e dokumentacionit financiar;
 • Përgjegjëse për komunikimin dhe koordinimin e punës me Institucionet e tatim taksave;
 • Përgjegjëse për manaxhimin e inventarit, aktiveve të qendrueshme;
 • Përgjegjëse për analiza të ardhurash dhe shpenzimesh;
 • Asiston në koordinimin e të gjitha proceseve me palët e treta për cështjet financiare të shoqërisë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë Ekonomik, preferohet në Finance/Kontabilitet;
 • Mbi 5 vite eksperiencë të ngjashme;
 • Përdoruese shume e mire e paketes MS Office dhe Programeve financiare;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftesi shumë të mira në menaxhimin dhe motivimin e stafit nen varësi.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment