Partner.al kërkon një Risk Assessor në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për të kontrolluar të gjitha hapat dhe dokumentet në dispozicion për një kërkesë kredie;
 • Përgjegjës për listat e azhurnuara të referencave të përdorura në procesin e huasë si: pagat të industrive / profesioneve të ndryshme, qiratë, çmimet e tregut të makinave;
 • Përgjegjës për raportimin në baza ditore për cilëndo nga shenjat e “paralajmërimit të hershëm” në lidhje me miratimin e cilësisë së kredisë;
 • Përgjegjës për tërheqjen e të gjitha dosjeve te huasë cdo fillim muajit nga degët dhe i administron ato në HQ;
 • Pjestar I grupit të miratimit të kredisë;
 • Identifikon, monitoron dhe kontrollon të gjitha llojet e rreziqeve për të gjitha kreditë;
 • Këshillon administratorin për respektimin e ligjeve, rregullave dhe standardeve,duke informuar rregullisht për zhvillimet në terren;
 • Krijon udhëzimet për stafin për zbatimin e duhur të ligjeve, rregullave dhe standardeteve përmes procedurave përkatëse;
 • Identifikon, regjistron dhe vlerëson rreziqet e përputhshmërisë që lidhen me operacionet për kredidhënie,
 • Përgjegjës për krijimin e një ambjenti inkurajues dhe të përshtatshem për punjonjësit në mënyrë që të raportohen saktë parregullsitë në procedura sipas rregulloreve;
 • Përgjegjës për raportimet përkatëse në përputhje me përmbushjen e detyrimeve ligjore (siç është pastrimi i parave), si dhe ndërlidhja me Bankën e Shqipërisë dhe cdo autoritete tjetër mbikëqyrjës financiar (AMF)etj.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë, profili Ekonomik;
 • Mbi 3 vite eksperiencë të ngjashme;
 • Përdorues shume i/e mire të paketes MS Office dhe Programeve financiare;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftesi shumë të mira komunikimi, bashkëpunimi dhe lidershipi;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment