Partner.al kërkon një Inxhinier Prodhimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 •  Supervizon prodhimin në të gjitha proceset;
 • Menaxhon rreth 20 punonjës prodhim;
 •  Asiston dhe jep ide për produktet që në fazën e projektimit;
 •  Garanton zbatimin e saktë të skicave apo skedave të prodhimit;
 •  Ndan planet e punës për secalin sektor në prodhim sipas specialitetit;
 • Kontrollon cilësinë e produkteve në secilin proces, si dhe në përfundim të asamblimit final;
 •  Kujdeset që produkti final të jetë teknikisht i saktë dhe vizualisht i përshtatshëm;
 •  Bashkëpunon me inxhinierin projektues për mënyrat e realizimit/ prodhimit të produkteve;
 •  Raporton për ecurinë e prodhimit në bazë javore ose sipas kërkesës;
 • Kujdeset për pajisjen me të gjithë dokumentacionin e nevojshem për daljen në qarkullim të mjeteve në ngarkim të tij.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet master në profil Inxhinieri Mekanike, Mekatronike, Inxhineri Strukturash;
 • Të ketë eksperiencë në supervizim prodhimi konstruksionesh të ndryshme, apo ndjekje/ zbatim projektesh;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, supervizimi;
 • Aftësi shumë të mira në menaxhim stafi dhe krijim ekipesh pune;
 • Aftesi shume të mira në përdorimin e paketes Office dhe programeve AutoCad 2D, SolidWorks;
 • Aftësi të menaxhimit të kohës dhe probematikave të punës.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment