Partner.al kërkon një Area Manager për zonën e Veriut & Jugut, për një kompani të suksesshme distribucioni me 20 vite eksperiencë në tregun Shqiptar.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të klientëve dhe identifikimin e klientëve të rinj;
 •  Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e ekipit të shitjes;
 • Identifikon dhe zhvillon strategji konkrete për realizimin dhe tejkalimin e objektivave;
 •  Përgatit planet mujore dhe vjetore te Marketingut në përputhje me udhëzimet dhe politikat e kompanisë;
 •  Propozon oferta për promocionin e produkteve duke bashkëpunuar ngushtë me stafin e shitjeve dhe punëdhënësin;
 •  Njeh dhe ndjek tendencat e fundit te biznesit;
 • Organizon takime me klientet për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të ardhmen;
 • Ndjek proceset e punës sic përcaktohet në udhëzimet e shitjeve dhe në përputhje me synimet e caktuara nga kompania;
 • Bashkëpunon me sektorë të tjerë brenda kompanisë për të mundësuar kryerjen e sukseshme të procesit të shitjes sic përcaktohet në rregulloret dhe politikat e shitjeve;
 • Kryen aktivitetet e shitjes me qëllim përmbushjen e nevojave të klientëve arritjen e objektivave të paracaktuara;
 •  Përgjegjës për mbledhjen e informacionit nga klientët lidhur me nevojat, shërbimet në menyrë që të përmirësojë performancën dhe imazhin e kompanisë;
 • Analizon dhe jep zgjidhje cështjeve problematike të ngritura nga klientët;

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi;
 • Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme, në menaxhim dhe shitje;
 • Aftësi shumë të mira analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 •  Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze;
 •  Aftësi shumë të mira organizuese dhe përcaktim prioritetesh;
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe në të shkruar me vartësit dhe me klientët;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment