Partner.al kërkon një Jurist/e në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 20 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përfaqëson shoqëritë e grupit për çështje të ndryshme gjygjësore, që nga përpilimi i padive, ankimimeve, ndjekjen e negociatave, prapsimet, korrespondencat zyrtare me autoritetet shtetërore për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 • Përfaqëson kompaninë pranë institucioneve administrative si dhe ndjek proçeset e ndryshme të administrimit si psh. proçesin për leje ndërtimi, leje shfrytëzimi, hipotekimin e pallateve & rezidencave, verifikimin hipotekor të pronave dhe procedurat e tjera të nevojshme për ndërtimin e një objekti;
 • Struktura, hartimi, rishikimi dhe negociimi në mënyrë efektive te kontratave të blerjes dhe shitjes, prokurimeve dhe kontratave të ndërtimit;
 • Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të kompanisë;
 • Përgatitjen e dokumentacionit për tender / koncesion;
 • Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave të prokurimit deri në dorëzimin e objektit nga shoqëria;
 • Evidentimi i ndryshimeve në ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjësve të tjerë të interesuar, në lidhje me keto ndryshime;
 • Ndjekja e zbatueshmërisë së legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete në keto fusha;
 • Kryerja e korrespodencës me institucionet ose persona juridike;
 • Harton çdo akt tjetër të nevojshëm që I kërkohet nga shoqëria;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Juridik, Diplomë Master;
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme minimialisht 5 vite;
 • Të ketë aftësi shumë të mira në formulimin e qartë të mendimit juridik dhe shkrimit të tij;
 • Aftësia për të punuar në mënyrë bashkëpunuese dhe efektive, aftësinë për të kuptuar dhe zhvilluar dhe për të shpjeguar zgjidhje ligjore;
 • Njohuri shumë e mirë e ligjit mbi Shoqërite Tregtare;
 • Njohuri mbi ligjin e Prokurimeve Publike;
 • Njohuri të Kodit Civil dhe Procedurës Civile;
 • Aftësia për të menaxhuar shumë projekte në të njëjtën kohë nën afatet te ngushta;
 • Të jetë i dedikuar në ndjekjen dhe përfundimin e punëve;
 • Të zotërojë shkëlqyeshëm gjuhën italiane dhe/ose gjuhen angleze;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment