Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e trajtimeve estetike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhon operacionet ditore të sallonit, përfshirë procedurat e hapjes dhe mbylljes, si dhe oraret/turnet e stafit në varësi.
 • Mbikqyr sjelljen e stafit dhe ruan komunikimin me klientet;
 • Menaxhon çdo ditë rezervimet dhe oraret për klintet;
 • Hedh të dhënave në programin excel të çdo shërbimi të klienteve, mungesat e stafit,hyrjet dhe daljet e produkteve;
 • Bën porositë e produkteve që mbarojnë.
 • Mirëmban raportet e shitjeve, inventarit dhe bën mbylljet mujore të qëndrës (shërbime, shpenzime);
 • Bën deklarimet e stafit në sistem dhe përgatit listpagesat;
 • Bën mbylljet e ditës dhe rakordimiet e gjëndjes së arkës;
 • Përditson dokumentacionin ligjor të qëndrës sipas nevojës (libra shitje, fatura tvsh, plotesimi i librezave të punës etj;
 • Kujdeset për social media duke qënë aktive çdo ditë;
 • Detyra të tjera të kerkuara nga punedhenesi;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë;
 • Eksperienca në punë të ngjashme përben avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuha e dytë përbën avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi koordinimi dhe menaxhimi;
 • Të ketë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës;
 • Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti dhe korrektësia;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment