Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe perfundimi;
 • Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e ekipit për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen
  sipas parametrave të percaktuara në projekt;
 • Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve
  përkatëse në institucionet vendase;
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total;
 • Kordinon punën e ekipit;
 • Harton dhe kontrollon situacionet mujore;
 • Jep zgjidhje teknike detajeve të paparshikuara në projekt dhe/ose rekomandon
  përmirësimin e tyre;
 • Harton dhe mbikqyr mirëmbajtjen periodike të sistemeve të instalimeve elektrike gjatë fazes te
  shfrytezimit;
 • Raporton periodikisht mbi ecurinë e punimeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Inxhinieri Elektrike;
 • Te ketë eksperiencë në ketë fushë jo më pak se 5 vite;
 • Të ketë njohuri të mira në automatizimin e pajisjeve;
 • Të zoterojë programin Autocad për instalimet elektrike;
 •  Të zorerojë gjuhën angleze;
 • Të zoterojë leje drejtimi të klasit B;
 • Eksperiencat e punës në sektorin fotovoltaik përbejne avantazh.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme:rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment