Tag: menaxher

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë,për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të mbikeqyrë operacionet e përditshme të njësive ekonomike të kompanisë në funksionet e financës dhe të kontabilitetit, duke u siguruar për optimizimin e proceseve të brendshme; Të monitorojë dhe analizojë rezultatet mujore të kompanisë në perputhje me buxhetin, duke sjellë në vëmendje të…

Read more

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e distribucionit të frutave të thata. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve dhe inventarizimi ;…

Read more

Menaxher Shumice

Menaxher Shumice

Partner.al kërkon një Menaxher Shumice për gjithë Shqipërinë, për një  klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për arritjen e targetave sasiorë e cilesorë të Departamentit të Distribucionit; Udhëheq dhe menaxhon ekipin e Distribucionit; Menaxhon marrëdhëniet me partnerët e Distribucionit; Mbikëqyr dhe organizon menaxherët e shitjes dhe aprovon planet e…

Read more

Menaxher/e Blerjesh

Menaxher/e Blerjesh

Partner.al kërkon një Menaxher/e Blerjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme ndërtimi, e cila operon në treg prej 12 vitesh.  Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përzgjedh dhe propozon furnitorë potencialë që përmbushin kërkesat dhe kushtet e kompanisë; Propozon çmimet optimale dhe është pjesë e diskutimeve & AMP; Ndjek dhe lehtëson procesin e hyrjes së produkteve të reja në pakicë e shumicë dhe…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;…

Read more

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në tregun e reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve dhe…

Read more

Menaxher i Përgjithshëm

Menaxher i Përgjithshëm

Partner.al kërkon një Menaxher të Përgjithshëm në Tirane, për një kompani për një kompani që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Organizimi i punës me Menaxherët e zonave; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;…

Read more