Skip to main content

Drejtor Kantieri

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Drejtori i Kantierit është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të një projekti ndërtimi, duke siguruar që projekti të përmbushet brenda afateve, buxhetit dhe standardeve të cilësisë. Ai/ajo do të koordinojë dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet në kantier, duke përfshirë planifikimin, organizimin dhe drejtimin e burimeve njerëzore dhe materiale.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Planifikimi dhe zbatimi i projektit ndërtimor nga fillimi deri në përfundim.
 • Menaxhimi dhe koordinimi i ekipit të kantierit, duke përfshirë inxhinierët, teknikët dhe punonjësit e tjerë.
 • Drejtori i Kantierit mbikëqyr progresin e punimeve dhe siguron që projekti të përmbushet brenda afateve të caktuara.
 • Hartimi dhe menaxhimi i buxhetit të projektit, duke siguruar që shpenzimet të jenë brenda kufijve të paracaktuar.
 • Sigurimi i cilësisë së punimeve ndërtimore dhe respektimi i standardeve të sigurisë.
 • Zgjidhja e problemeve që mund të lindin gjatë procesit të ndërtimit dhe marrja e masave korrigjuese të nevojshme.
 • Koordinimi me kontraktorët, furnitorët dhe palët e tjera të interesuara për të siguruar një bashkëpunim efektiv.
 • Përgatitja dhe dorëzimi i raporteve periodike mbi progresin e projektit tek menaxhmenti i lartë.
 • Respektimi i rregulloreve dhe ligjeve të ndërtimit në fuqi.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplomë universitare në inxhinieri ndërtimi, arkitekturë ose fusha të ngjashme.
 • Përvojë e mëparshme si Drejtor Kantieri ose në një pozicion të ngjashëm menaxherial në ndërtim.
 • Njohuri të thella në proceset dhe teknologjitë e ndërtimit.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxhuese.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe negocimi.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të zgjidhur problemet në mënyrë efektive.
 • Njohuri të mira të programeve kompjuterike të lidhura me ndërtimin (p.sh., AutoCAD, MS Project).
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.