Skip to main content

Financier/e i Auditit

 • Full Time
 • Tirana

Si Financier i Auditit, ju do të luani një rol vital në monitorimin e integritetit financiar të kompanisë. Ky pozicion kërkon një person të aftë që mund të kryejë auditime të brendshme dhe të jashtme, të identifikojë çështje financiare dhe të sugjerojë përmirësime. Do të jeni përgjegjës për të siguruar që praktikat financiare të kompanisë përputhen me legjislacionet dhe rregulloret në fuqi.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të auditimit të brendshëm.
 • Përgatitja dhe kryerja e auditimeve financiare, duke përfshirë grumbullimin dhe analizën e të dhënave financiare.
 • Identifikimi i devijimeve nga standardet e kontabilitetit dhe sugjerimi i masave korrektuese.
 • Raportimi i gjetjeve dhe rekomandimeve tek menaxhmenti i lartë dhe bordet përkatëse.
 • Ndërveprimi me auditorët e jashtëm dhe përgatitja për auditimet vjetore.
 • Mbajtja e një komunikimi të rregullt me departamentet e tjera për të siguruar transparencë dhe përmirësim të vazhdueshëm.
 • Azhurnimi i vazhdueshëm i njohurive rreth rregullores së re financiare dhe ndryshimeve në ligj.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Kontabilitet, Financa ose fushë e ngjashme.
 • Licencë si Kontabilist i Certifikuar Publik (CPA) ose kualifikime të ngjashme të njohura ndërkombëtarisht janë të preferuara.
 • Së paku 3-5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm auditimi.
 • Njohuri të thella të standardeve të kontabilitetit, të legjislacionit financiar dhe praktikave më të mira të auditimit.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
 • Aftësi të forta komunikimi dhe aftësi për të punuar në një mjedis ekipor.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.