Skip to main content

Financiere

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Financierja është përgjegjëse për menaxhimin e funksioneve financiare të kompanisë, duke përfshirë përgatitjen e raporteve financiare, monitorimin e shpenzimeve dhe të ardhurave, dhe zbatimin e praktikave më të mira të kontabilitetit dhe financave. Kandidatja ideale duhet të ketë përvojë të konsiderueshme në fushën e financave dhe njohuri të avancuara të programeve Financa 5 ose Navision.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përgatitja e pasqyrave financiare, përfshirë bilancin, pasqyrën e fitim-humbjes dhe raportet e tjera financiare.
 • Si financiere ju do të monitorimi dhe analizoni shpenzimet dhe të ardhurat për të siguruar që kompania të jetë në përputhje me buxhetin.
 • Menaxhimi i regjistrimeve financiare dhe kontabilitetit duke përdorur programe të specializuara si Financa 5 ose Navision.
 • Kryerja e kontrolleve të brendshme financiare për të siguruar integritetin dhe saktësinë e të dhënave financiare.
 • Përgatitja e raporteve financiare për menaxhmentin dhe ofrimi i rekomandimeve për përmirësime financiare.
 • Sigurimi i përputhshmërisë me rregulloret dhe ligjet financiare.
 • Pjesëmarrja në proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Financë, Kontabilitet, ose një fushë të ngjashme.
 • Eksperiencë pune 3 vjeçare në pozicionin Financiere.
 • Njohuri të avancuara të programeve Financa 5 ose Navision.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje ndaj detajeve.
 • Aftësi të forta në menaxhimin e kohës dhe organizimin.
 • Aftësi të mira në komunikim dhe punë në ekip.

Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit duke klikuar dhe plotësuar linkun e mëposhtëm:

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.