Skip to main content

Inxhinier Zbatimi

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Inxhinieri i Zbatimit është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe koordinimin e punimeve të ndërtimit për të siguruar që projektet të zbatohen sipas planeve dhe specifikimeve. Ky rol kërkon një individ me aftësi të shkëlqyera teknike dhe organizative, i cili është i përkushtuar për të arritur cilësi të lartë dhe për të respektuar afatet kohore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Inxhinieri i Zbatimit mbikëqyr e punimet ndërtimore dhe siguron përputhshmërinë me projektet dhe specifikimet teknike.
 • Bashkëpunimi me ekipet e ndërtimit, arkitektët dhe inxhinierët për të siguruar një zbatim të saktë të projekteve.
 • Zgjidhja e problemeve teknike që mund të shfaqen gjatë procesit të ndërtimit.
 • Monitorimi dhe raportimi i progresit të punimeve dhe siguria që afatet kohore respektohen.
 • Sigurimi i përputhshmërisë me standardet e cilësisë dhe rregulloret e sigurisë në ndërtim.
 • Mbajtja e dokumentacionit të saktë dhe të përditësuar për të gjitha fazat e ndërtimit.
 • Organizimi dhe koordinimi i burimeve dhe materialeve ndërtimore për të siguruar disponueshmërinë e tyre në kohë.
 • Kryerja e inspektimeve të rregullta për të identifikuar dhe adresuar çdo devijim nga projekti ose cilësia e kërkuar.
 • Hartimi i raporteve ditore dhe javore mbi ecurinë e punimeve dhe paraqitja e tyre tek menaxhmenti.
 • Përcaktimi dhe zbatimi i masave parandaluese dhe korrigjuese për të siguruar përputhshmëri me kërkesat e projektit.
 • Mbikëqyrja e testimeve dhe kontrolleve të ndryshme për të siguruar që materialet dhe teknikat e ndërtimit të përmbushin standardet e kërkuara.
 • Trajnimi dhe udhëzimi i punonjësve për të siguruar që ata të jenë të njohur me proceset dhe standardet e sigurisë dhe cilësisë.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Ndërtimi ose fusha të ngjashme.
 • Përvojë e mëparshme në zbatimin e projekteve ndërtimore.
 • Aftësi të shkëlqyera në menaxhimin e burimeve dhe ekipit.
 • Njohuri të thella mbi teknikat dhe materialet e ndërtimit.
 • Aftësi të forta në komunikim dhe zgjidhje problemesh.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.