Skip to main content

Jurist/e Junior

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Jurist Junior të zellshëm dhe me aftësi analitike të shkëlqyera për të mbështetur departamentin ligjor në të gjitha çështjet ligjore. Ky pozicion përfshin ndihmën në përpilimin dhe shqyrtimin e dokumenteve ligjore, përgatitjen e opinioneve dhe raporteve ligjore, si dhe mbikëqyrjen e çështjeve që prekin kompaninë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Asistimi në përpilimin dhe shqyrtimin e kontratave, marrëveshjeve dhe dokumenteve ligjore të tjera.
 • Këshillimi i departamenteve të ndryshme mbi aspektet ligjore të operacioneve të tyre.
 • Përgatitja e opinioneve ligjore dhe mbikëqyrja e çështjeve të ndryshme ligjore.
 • Ndihma në zgjidhjen e çështjeve ligjore në gjykatë ose në negociata.
 • Mbrojtja e interesave të kompanisë dhe sigurimi që veprimet e saj janë në përputhje me legjislacionet në fuqi.
 • Monitorimi i ndryshimeve ligjore dhe këshillimi mbi ndikimin e tyre në kompani.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Drejtësi nga një universitet i njohur.
 • Licencë për të ushtruar avokatinë (e preferueshme).
 • Njohuri të mira të legjislacionit të aplikueshëm, veçanërisht në fushat që lidhen me [industrinë specifike, siç është korporative, tregtare, etj.].
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të shkruarja.
 • Kapacitet për të punuar në mënyrë efikase në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm.
 • Aftësi të forta organizative dhe të komunikimit.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.