Skip to main content

Kimist

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Kimist Prodhimi me përvojë dhe të kualifikuar për të mbikëqyrur dhe optimizuar proceset e prodhimit në fabrikën tonë. Ky rol kërkon një individ të aftë të aplikojë njohuritë e tij teknike për të siguruar që të gjitha produktet janë të prodhuara me cilësinë më të mirë dhe në përputhje me rregulloret ligjore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Zhvillimi dhe optimizimi i formulave të reja dhe procedurave të prodhimit.
 • Monitorimi dhe vlerësimi i proceseve të prodhimit për të siguruar përputhshmëri me specifikacionet e produktit.
 • Bashkëpunimi me ekipet e inxhinierisë dhe kontrollit të cilësisë për të zgjidhur çështje të ndryshme të cilësisë.
 • Realizimi i testeve të rregullta laboratorike për të vlerësuar stabilitetin dhe efikasitetin e produkteve.
 • Përgatitja e raporteve teknike dhe dokumentacionit të nevojshëm për rregullatorët dhe palët e tjera të interesit.
 • Menaxhimi dhe trajnimi i stafit të laboratorit për të siguruar zbatimin e praktikave më të mira.
 • Mbajtja e përditësuar me zhvillimet shkencore dhe teknologjike në fushën e kimisë së prodhimit.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Diplomë në Kimi, Inxhinieri Kimike ose fushë të ngjashme.
 • Të paktën 3-5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm në një mjedis prodhimi.
 • Njohuri të thella të proceseve kimike dhe teknikave analitike.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe problem-solving.
 • Aftësi të forta organizative dhe të komunikimit.
 • Përvojë në përdorimin e pajisjeve të laboratorit dhe software-ve specifike të industrisë.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.