Skip to main content

Magazinier

 • Full Time
 • Tirana

Ne kërkojmë një Magazinier të përkushtuar dhe me përvojë për të menaxhuar dhe organizuar produktet në magazinën tonë. Kandidati i duhur do të jetë përgjegjës për marrjen, ruajtjen dhe dërgimin e mallrave në mënyrë efikase dhe të sigurt. Ky rol kërkon një person me aftësi të mira organizative dhe njohuri të mira të procedurave të magazinimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Marrja dhe kontrolli i saktësisë së mallrave të dorëzuara.
 • Ruajtja dhe organizimi i produkteve në magazinë sipas sistemit të vendosur.
 • Përgatitja dhe paketimi i porosive për dërgim.
 • Ruajtja e një regjistri të saktë të inventarit dhe raportimi i çdo dallimi.
 • Sigurimi që të gjitha procedurat e sigurisë janë respektuar në magazinë.
 • Përdorimi i sistemeve të menaxhimit të inventarit për të mbajtur të përditësuar të dhënat.
 • Përgjigja ndaj kërkesave të brendshme për materialet dhe furnizimet e nevojshme.
 • Ndihma në inventarët periodikë dhe në auditime të jashtme.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Përvojë e mëparshme si magazinier, preferohet në sektorin specifik të kompanisë.
 • Njohuri të mira të procedurave të magazinimit dhe të praktikave të mira të inventarit.
 • Aftësi për të përdorur pajisje të magazinimit si karroca dorëzimi dhe skanerë barcode.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
 • Qëndrueshmëri fizike për të menaxhuar ngarkesa të rënda dhe për të punuar për periudha të gjata kohore.
 • Aftësi të mira organizative dhe vëmendje të lartë ndaj detajeve.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.