Skip to main content

Ndihmës Magazinier

 • Full Time
 • Tirana

Ndihmës Magazinier do të ketë përgjegjësi kryesore mbështetjen e operacioneve të magazinës, duke përfshirë marrjen, ruajtjen dhe dërgimin e mallrave, si dhe sigurimin e ruajtjes së saktë të të dhënave të inventarit. Ky rol kërkon një individ me aftësi të mira organizative dhe një qëndrim proaktiv në menaxhimin e detyrave të caktuara.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Ndihma në marrjen dhe kontrollin e mallrave të dorëzuara, duke siguruar që ato të jenë në gjendje të mirë dhe të përputhen me dokumentacionin e shoqërues.
 • Përgatitja e porosive për dërgim, duke përfshirë paketimin dhe etiketimin e duhur të sendeve.
 • Ndihma në ruajtjen e rendit dhe organizimit në magazinë, duke siguruar që çdo artikull të ketë vendin e tij të caktuar.
 • Skanimi dhe regjistrimi i të dhënave të inventarit në sistemin kompjuterik.
 • Ruajtja e një ambiente pune të pastër dhe të sigurt, duke respektuar rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë.
 • Ndihma në inventaret periodike dhe në përpilimin e raporteve të nevojshme.

Kualifikimet e Nevojshme:

 • Përvojë e mëparshme në një rol të ngjashëm të magazinës është e dëshirueshme, por jo e domosdoshme.
 • Aftësi për të punuar me efikasitet në një mjedis të shpejtë dhe të dinamik.
 • Njohuri të bazës së punës me kompjuterë dhe software të menaxhimit të inventarit.
 • Aftësi të mira fizike për të ngarkuar dhe shkarkuar mallra.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe vëmendje ndaj detajeve.
 • Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe në mënyrë të pavarur.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.