Skip to main content

Topograf

 • Full Time
 • Tirana

Partner është një agjensi lider në rekrutim në zemrën e tregut lokal që nga viti 2017. Me një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë dhe inovacionit, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët dhe kemi ofruar zgjidhje të personalizuara për t’i ndihmuar ata të gjejnë talentet më të mira. Ne zbatonim ekspertizën tonë të thellë për të përballuar trendet e ndryshueshme të tregut të punës dhe të industrisë. Topografi është përgjegjës për kryerjen e matjeve të sakta të tokës dhe të strukturave për të përgatitur harta dhe plane që përdoren në projektet ndërtimore dhe të zhvillimit urban. Ky rol kërkon një individ me aftësi të shkëlqyera analitike dhe teknike, i cili është i përkushtuar për të siguruar saktësi dhe përputhshmëri me standardet.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kryerja e matjeve topografike duke përdorur pajisje të specializuara si total station, GPS dhe nivelim.
 • Përgatitja e hartave dhe planeve topografike bazuar në të dhënat e mbledhura gjatë matjeve.
 • Analiza dhe interpretimi i të dhënave topografike për të identifikuar veçoritë e terrenit dhe ndryshimet në nivelin e tokës.
 • Bashkëpunimi me inxhinierët, arkitektët dhe ekipet e ndërtimit për të siguruar që projektet të bazohen në të dhëna të sakta topografike.
 • Kontrolli dhe verifikimi i saktësisë së matjeve dhe dokumentacionit të përgatitur.
 • Mbajtja dhe kalibrimi i pajisjeve topografike për të siguruar funksionimin e tyre të saktë.
 • Krijimi dhe menaxhimi i databazave topografike për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.
 • Përcaktimi i kufijve të pronave dhe përgatitja e dokumentacionit ligjor për pronat e ndërtimit.
 • Kryerja e inspektimeve në terren për të siguruar që punimet e ndërtimit të jenë në përputhje me planet topografike.
 • Sigurimi i përputhshmërisë me rregulloret dhe standardet topografike dhe ndërtimore.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Topografi, Gjeodezi ose fusha të ngjashme.
 • Përvojë e mëparshme në kryerjen e matjeve topografike dhe përgatitjen e planeve.
 • Aftësi të shkëlqyera në përdorimin e pajisjeve dhe softuerëve të matjeve topografike.
 • Njohuri të thella mbi teknikat dhe metodologjitë e matjeve topografike.
 • Aftësi të forta në komunikim, analizë dhe zgjidhje problemesh.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.